Tuesday, September 15, 2009

Strolling Around Fresno
'Nuff said.

Photos: Cadillac for Sale—Fresno, 2009; VW—Fresno, 2009

No comments: